algemene voorwaarden Taxi bedrif wassenaar

4.8/5
Artikel 1: Definities
 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan ​​onder: Aanbieder: Mr. Gill taxi and tour service, handelsnaam Taxibedrijf Wassenaar, is gevestigd in de register van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 0702230020. Aanbieding: Het aanbod van de Aanbieder met betrekking tot het vervoer van de Klant per a Vervoerder (derde) tegen een vooraf bepaalde Ticketprijs.
 2. Bagage: Er wordt collectief en individueel (indien van toepassing) onderscheid gemaakt tussen Handbagage, Middelgrote Bagage en Grote Bagage.
 3. Bijzonder Personenvervoer: Het vervoer van gehandicapten en hulpbehoevenden personen, alsmede het vervoer van minderjarigen waarvoor het gebruik van een maxi-cosi of kinderzitje is vereist. :
 4. Klant  De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf dat de Diensten van de Aanbieder koopt. Diensten: Faciliteren van de vervoer van de Klant door de Vervoerder tegen betaling van de
 5. Ticketprijs. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aanbieder en Klant met betrekking tot de levering van de Diensten door de Aanbieder. Ticket: Het ticket dat door de Aanbieder aan de Klant wordt verstrekt na de komen uit de overeenkomst. Ticket prijs: De prijs van het Ticket, zoals bepaald of overeengekomen per Aanbieding en de daaruit voortvloeiende Overeenkomst.
 6. Vervoerder: De natuurlijke of rechtspersoon, zijn personeel met inbegrip van, die zich ertoe verbindt personen en bagage te vervoeren.
 7. No-show: Een “No-Show” betekent dat er een taxi bij de klant verschijnt afgesproken locatie, maar dat de klant niet kwam opdagen, zonder te vermelden is een annulering.
 8. Handbagage: Een tas of soortgelijk stuk bagage met een maximale grootte van 55 x 25 x 35 centimeter (L x B x H).
 9. Medium Bagage: Een koffer of soortgelijk bagagestuk met een maximum cumulatieve maat (L+B+H) van 150 centimeter.
 10. Grote Bagage: Een koffer of soortgelijk bagagestuk met een maximum cumulatieve afmeting (L+B+H) van 180 centimeter.
Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en Leveranciersovereenkomst.

Artikel 3: Overeenkomst & Ticket

De Klant kan een taxi reserveren op www.taxibedrijfwassenaar.nl. De op het ticket vermelde prijs is een vaste prijs. Aanbieder vraagt ​​Klant de zo volledig mogelijk informatie verstrekken. Pas nadat de Klant het Aanbod heeft geaccepteerd en de Aanbieder de betaling heeft gedaan (Artikel 9.1 algemene voorwaarden) van de klant, komt er een overeenkomst standpunt tussen partijen. De Aanbieder bezorgt de Klant een bevestigingsmail na het afsluiten van de Overeenkomst. Het Ticket is persoonlijk van aard en niet overdraagbaar aan: derden, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Vervoerder en Klant. Alleen op voorafgaande vertoon van het Ticket is Vervoerder verplicht om: vervoer van Klant.

Artikel 4: Wijziging, Annulering & Restitutie Ticketprijs

De Klant kan de Overeenkomst (met de daarbij behorende Ticketprijs) wijzigen of annuleren via de e-mail of de link in de ontvangen bevestigingsmail. De aanbieder moet schriftelijk (via e-mail of de link in de ontvangen bevestigingsmail) om op de hoogte te worden gehouden van een wijziging. EEN wijzigingsmelding is mogelijk tot twaalf (12) uur voor het moment waarop het originele (eerst geboekte) vervoer vindt plaats. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uiterlijk zes (6) uur voor de tijdstip waarop het vervoer door de Aanbieder plaatsvindt. Alleen dan zal Klant recht op restitutie van de Ticketprijs. Er is geen recht op restitutie als: Een annulering binnen zes (6) uur voor het vervoer vindt plaats; of Indien de Overeenkomst tot stand komt binnen zes (6) uur voor het moment waarop het vervoer plaatsvindt. Na ontvangst door de Aanbieder van een rechtmatige opzegging (lid 2), binnen dertig (30) dagen restitutie van de Ticketprijs, verminderd met 10% van de ticketkosten met een minimum van €15 (zegge: vijftien euro) per ticket, indien vergoeding van de administratiekosten.

Artikel 5: “No Show”

“No-Show” betekent dat er een Taxi zal verschijnen op de met de Klant overeengekomen locatie, maar dat de Klant niet is komen opdagen, zonder dat er een annulering. De Taxi zal dan zonder Klant terugkeren naar de standplaats. In het geval van een “No-Show” is de Klant verplicht de overeengekomen ticketprijs. Restitutie van de Ticketprijs is niet mogelijk.

Artikel 6: Baggage

Tijdens het vervoer heeft de Klant alleen recht op de Bagage zoals vermeld op de Neem een ​​kaartje mee. Het is niet mogelijk om extra bagage mee te nemen, mits een schriftelijke overeenkomst met de Aanbieder. Voor extra Bagage zal de Vervoerder de Klant extra kosten in rekening brengen gebracht. De Aanbieder of Vervoerder heeft het recht op Bagage, die van nature gevaarlijk is of (wettelijk) verboden is en/of aanleiding kan geven tot gevaar, schade of vervuiling. Aanbieder is niet aansprakelijk voor verloren en/of beschadigde Bagage van Klant.

Artikel 7: Vervoer van dieren

Klant mag huisdieren meenemen, alleen na voorafgaande toestemming van Aanbieder en voor zover aan het bepaalde in dit artikel is voldaan. De huisdieren moeten in een gemakkelijk draagbare mand, tas of dergelijke voorwerpen worden vervoerd zodat ze kunnen worden geplaatst of geplaatst op ronde gehouden. Het verzoek – om huisdieren mee te nemen – moet uiterlijk drie (3) dagen worden ingediend schriftelijk te zijn door de aanbieder vóór de dag waarop het vervoer plaatsvindt ontvangen. Dieren die op enigerlei wijze een gevaar, hinder of overlast kunnen opleveren voor Klant, andere reizigers of Vervoerder mogen niet worden meegenomen. De De Leverancier of Vervoerder kan deze dieren te allen tijde weigeren en zal niet leveren recht op restitutie van de ticketprijs of toeslag. Hulphonden mogen onder alle omstandigheden worden meegenomen. Kosten hiervan zijn 10 euro .

Artikel 8: Bijzonder Personenvervoer

Bijzonder personenvervoer is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier, en mits het verzoek van de klant om Special Personenvervoer, uiterlijk drie (3) dagen voor de dag van aanvang van de transport schriftelijk aan de Leverancier heeft plaatsgevonden. Onder speciaal vervoer, bedoelen, maar niet uitsluitend, het vervoer van (kleine) kinderen die veiligheidsvoorschriften vereisen een stoel of stoel, rolstoelvervoer of de een rollator vervoeren. De aanbieder of vervoerder heeft het recht om een ​​verzoek te doen Bijzonder Personenvervoer te weigeren indien dit op enigerlei wijze een gevaar, overlast of hinder voor de Klant, andere reizigers of vervoerder.

Artikel 9: Vertraging

Door externe (verkeers)omstandigheden kan het zijn dat de taxi er 15 minuten over doet eerder of later arriveert dan de afgesproken tijd. De klant dient hier rekening mee te houden en in dat tijdsbestek beschikbaar blijven voor vervoer. Indien een Klant vertraging oploopt tijdens het transport, zal de Aanbieder en/of Vervoerder is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade van de Klant, behoudens en voor zover de wet anders bepaalt. Op het moment dat de taxi later dan 15 . arriveert minuten komt, maximaal € 15 van de ticketprijs terugbetaald.

Artikel 10: Betaling

De Ticketprijs kan door de klant betaald worden door middel van Ideal/creditcard via de website of directe betaling aan de chauffeur dmv contant, pin of contant kredietkaart. Bij directe betaling aan de chauffeur € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Voor zakelijke klanten is de mogelijkheid om op factuurbasis te betalen. Aanbieder is helemaal is te allen tijde gerechtigd zijn vorderingen op de Klant te verrekenen met zijn schuld(en) aan: Klant. Facturen van zakelijke klanten hebben een betalingstermijn van veertien dagen. De zakelijke klant is na het verstrijken van die termijn direct in verzuim en €15 administratiekosten verschuldigd. Deze kosten worden automatisch in rekening gebracht gebracht. Als de betaling na 30 dagen nog steeds niet is gedaan, zal het bedrijf opdrachtgever is over het verschuldigde tevens 15% incassokosten verschuldigd, waarbij minimaal € 40,00.

Artikel 11: Vervoer en vervoersvoorwaarden

De vervoerder, of een door de vervoerder geselecteerde partner, is verantwoordelijk voor: voor het daadwerkelijke vervoer van de Klant. Indien een geselecteerde partner het transport voor zijn rekening neemt, kunnen Klant en Vervoerder sluit een vervoerovereenkomst met betrekking tot de fysieke vervoer. Op de vervoerovereenkomst en het daadwerkelijke vervoer door de vervoerder van de klant en zijn Bagage zijn de algemene (vervoers)voorwaarden van toepassing zoals: gebruikt door Vervoerder. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de algemene (transport)voorwaarden zoals gehanteerd door een partner van de Vervoerder, zullen deze algemene voorwaarden prevaleren. Klant staat klaar op de datum, locatie en tijd aangegeven op het Ticket voor aanvang van het vervoer, met dien verstande dat de taxi een kwartier eerder is of kan later aankomen vanwege verkeersomstandigheden en klant daar houdt rekening met.

Artikel 12: Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen schriftelijk en binnen tien (10) werkdagen na factuurdatum, ingediend door de Klant bij de Aanbieder.

Artikel 13: Aansprakelijkheid Aanbieder

Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door de Klant of derden, inclusief gevolgschade, gederfde omzet en winst, gederfde gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Diensten, of als gevolg van het vervoer door de Vervoerder van de Klant en/of zijn Bagage (inclusief persoonlijk letsel, financiële schade en geleden materiële schade) door Klant). Mocht de Aanbieder, ongeacht het bepaalde in het vorige lid, aansprakelijk zijn? jegens de Klant, de aansprakelijkheid van de Aanbieder jegens de Klant waaruit: wat dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen telt als één gebeurtenis) beperkt tot de huidige daadwerkelijk door de Klant aan de Aanbieder betaald kalenderjaar exclusief BTW/factuurbedrag. De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Aanbieder of zijn medewerkers. De aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade indien en voor zover deze schade zou voortvloeien uit het feit dat de Aanbieder en/of de Vervoerder van toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, wetten, voorschriften, besluiten en instructies), noch voor niet-naleving van deze wetten en voorschriften van de Klant, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, instructies van de Aanbieder en/Vervoerder (inclusief maar niet beperkt tot instructies op zijn website over aankomsttijd en contactgegevens) tijdens de boekingsproces.

Artikel 14: Overmacht

De aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Aanbieder is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. Onder overmacht omvat ook een niet toerekenbare tekortkoming van de vervoerder of ingeschakelde derden, alsmede elke situatie waarin de Aanbieder daadwerkelijk geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen, zoals ongevallen, vertragingen door: ongevallen, vertragingen door checkpoints, extreme weersomstandigheden en terroristisch dossier.

Artikel 15: Privacy

Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Aanbieder en akkoord te gaan met de verwerking van de gegevens door: aan hem verstrekte persoonsgegevens. De Klant mag desgewenst gebruik maken van de gegevens die Aanbieder over hem heeft verwerkt zien. Klant heeft het recht om Provider te vragen hiervoor in aanmerking te komen om toekomstige gegevens van de Klant te verwijderen of af te schermen. Aanbieder zal beslissen op dit verzoek binnen vier (4) weken, na overweging van de betrokken belang van de Aanbieder en het privacybelang van de Klant en zal, in het geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, de klant informeren in hoeverre dit Het gebruik van de Services door de Klant kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die door de Aanbieder worden geleverd beschikbaar stelt, berusten bij de Aanbieder of bij de derden van wie de Aanbieder (een deel van) deze Dienst(en) aan de Klant heeft verkregen in beschikbaar te stellen.

Artikel 17: Variatie

De nietigheid van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen of de overige leden. Als dan de ongeldige bepalingen of leden daarvan worden vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, reikwijdte en doel zoveel mogelijk zijn overeenkomen met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.

Artikel 18: Toepasselijk recht & forumkeuze

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd met uitsluiting van ieder ander beslechting van geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden

 •  
 • Extras

  Select additional items to add to your booking

  • Baby Seat (max 1 year old)

   Baby Seat (max 1 year old)-+

   5.005.00


  • Baby Seat for return journey(max 1 year old)

   Baby Seat for return journey(max 1 year old)-+

   5.005.00


  • child booster

   child booster-+

   5.005.00


  • Child booster for return journey

   Child booster for return journey -+

   5.005.00


  • Child seat

   Child seat-+

   5.005.00


  • Child seat for return journey

   Child seat for return journey -+

   5.005.00


  • Extra stop in leiden for coffeshop (open 17pm to 23pm)

   Extra stop in leiden for coffeshop (open 17pm to 23pm)-+

   35.0035.00


  • Extra stop within 5 km of pickup adres

   Extra stop within 5 km of pickup adres

   a direct stop . waiting not included . by waiting its 50 euro per hour . paid by per 15mins .

   -+

   10.0010.00


No price found for this journey

taxi nodig?

U kunt uw taxirit online reserveren. Zeven dagen per week en 24 uur per dag.

Call Now Button
x
 •  
 • Extras

  Select additional items to add to your booking

  • Baby Seat (max 1 year old)

   Baby Seat (max 1 year old)-+

   5.005.00


  • Baby Seat for return journey(max 1 year old)

   Baby Seat for return journey(max 1 year old)-+

   5.005.00


  • child booster

   child booster-+

   5.005.00


  • Child booster for return journey

   Child booster for return journey -+

   5.005.00


  • Child seat

   Child seat-+

   5.005.00


  • Child seat for return journey

   Child seat for return journey -+

   5.005.00


  • Extra stop in leiden for coffeshop (open 17pm to 23pm)

   Extra stop in leiden for coffeshop (open 17pm to 23pm)-+

   35.0035.00


  • Extra stop within 5 km of pickup adres

   Extra stop within 5 km of pickup adres

   a direct stop . waiting not included . by waiting its 50 euro per hour . paid by per 15mins .

   -+

   10.0010.00


No price found for this journey